lunedì 3 agosto 2015

BUSCIACCAS E TASCHEDDASBUSCIACCAS  E TASCHEDDAS

Narat su diciu antigu: “piga e ghetta a busciacca”…

Ma sigumenti is busciaccas, pruscatottu in custus annus de modernidadi, point’essi giai prenas de ateras ainias o improddus, insaras, cambiaus su diciu in : Ingolli e ghetta a sa “taschedda”.

E mancu a  ddu fai apposta, lobai bosatrus, est arribada cussa chi appu bintu, custu beranu, in su cuncursu fotograficu, in dd’una de is tapas de sa “Primavera in Ogliastra, Marghine, Baronia”. 

Bellixedda! E ita dd’ap’hat poni aintru?

Tottu su chi serbit, pò abarrai,  semper, cussu sardista curiosu, e incantau perdiu, chi portat in su coru, sa bellesa de sa terra e de sa genti de Sardigna.


Nessun commento:

Posta un commento